magnifier

Terms of service

ᲛᲝᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲞᲘᲠᲝᲑᲔᲑᲘ

-----

მიმოხილვა

www.coffeemall.ge ვებსაიტს მართავს Shopify პლატფორმა. მთელ საიტზე ტერმინები "ჩვენ" და "ჩვენი" ეხება Shopify-ს . Shopify  გთავაზობთ ვებსაიტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ინსტრუმენტებს და მომსახურებებს, რომლებიც მოცემულია  , მომხმარებლისთვის, რაც განაპირობებს ყველა წესის, პირობის, დებულების და შეტყობინების მიღებას.

როდესაც ეწვევით ჩვენს საიტს და / ან განახორციელებთ შეძენას, თქვენ ავტომატურად მონაწილეობთ ჩვენს "სერვისში" და ეთანხმებით შემდეგი პირობების დაცვას ("მომსახურების პირობები", "პირობები"), მათ შორის იმ  დამატებით პირობებს და წესებს, რაც მითითებულია და / ან შესაძლებელია მითითებული იყოს ჰიპერბმულის საშუალებით. მომსახურების პირობები ვრცელდება საიტის ყველა მომხმარებელზე, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, რომლებიც არიან ბრაუზერები, გამყიდველები, მომხმარებლები, ვაჭრები და / ან შინაარსის შემქმნელები.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ამ მომსახურების პირობებს:

ჩვენს ვებგვერდზე შესვლამდე ან გამოყენებამდე, საიტის რომელიმე ნაწილზე შესვლით ან გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით მომსახურების პირობებს. თუ არ ეთანხმებით ამ ხელშეკრულების ყველა წესსა და პირობას, შეგიძლიათ არ გამოიყენოთ ვებსაიტი ან გამოიყენოთ ნებისმიერი სერვისი რომლის პირობები ითვლება მისაღებად.

ნებისმიერი ახალი ფუნქცია ან ინსტრუმენტი, რომელიც ემატება მაღაზიას, ასევე ექვემდებარება მომსახურების მიმდინარე პირობებს, მომსახურების პირობების უახლესი ვერსიის განხილვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ამ გვერდზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევცვალოთ არსებული მომსახურების პირობების ნებისმიერი ნაწილი, ჩვენს ვებ – გვერდზე განახლებების ან / და ცვლილებების გამოქვეყნებით. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ გვერდი ცვლილებების შესახებ. ნებისმიერი ცვლილების გამოქვეყნების შემდეგ ვებგვერდზე თქვენს მიერ მისი გამოყენება ან წვდომა ავტომატურად წარმოადგენს ამ ცვლილებების მიღებას.

ჩვენი მაღაზია მასპინძლობს Shopify Inc.- ს. ისინი გვთავაზობენ ელექტრონული კომერციის ონლაინ პლატფორმას, რომელიც საშუალებას მოგვცემს მიიღოთ ჩვენი პროდუქტები და მომსახურება.

სექცია 1 - ონლაინ მაღაზიის პირობები

მომსახურების პირობებებზე დათანხმებით აცხადებთ, რომ თქვენ ხართ სრულწლოვანი ასაკის თქვენი ქვეყნის ან პროვინციის რეზიდენციაში.


თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები რაიმე უკანონო ან არასანქცირებული მიზნისთვის და ასევე, დაარღვიოთ თქვენი იურისდიქციის კანონები (მათ შორის, საავტორო უფლებების შესახებ).
 

ნაწილი 2 - ზოგადი პირობები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, უარი ვუთხრათ მომსახურებაზე ნებისმიერ მომხმარებელს შესაბამისი მიზეზით, ნებისმიერ დროს. გატყობინებთ, რომ ინფორმაციული  შინაარსი მომხმარებლის შესახებ (საკრედიტო ბარათის ინფორმაციის გარდა), შეიძლება დაექვემდებაროს დაშიფრული სახით (ა) სხვადასხვა ქსელში გადაცემას; (ბ) ქსელში ან მოწყობილობებში დამაკავშირებელი ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისობასა და ადაპტირებისთვის. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია ყოველთვის იშიფრება ქსელებზე გადარიცხვის დროს.
თქვენ ეთანხმებით, რომ არ მოახდენთ მომსახურების რომელიმე ნაწილის გახმოვანებას, დუბლირებას, კოპირებას, გაყიდვას,ან გამოყენებას, მომსახურების გამოყენებას, სერვისზე წვდომას ან ვებსაიტზე რაიმე კონტაქტს, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომსახურების გაწევა, ჩვენს მიერ წერილობითი ნებართვის გარეშე .
ამ ხელშეკრულებაში გამოყენებული წესები არ ზღუდავს და სხვაგვარად არ მოქმედებს მომსახურებაზე.

ნაწილი 3 - ინფორმაციის სრულყოფილება, სიზუსტე და ვადა

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი, თუ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია არ არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. პოლიტიკა გამოქვეყნებულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვის და მას არ უნდა დაეყრდნოთ/გამოიყენოთ როგორც გადაწყვეტილების მიღების ერთადერთი საფუძველი. უფრო ზუსტი სრულყოფილი ან დროული ინფორმაციის წყაროების კონსულტაციის გარეშე. ამ საიტზე განთავსებულ მასალაზე ნებისმიერი დამოკიდებულება თქვენს რისკს წარმოადგენს.
ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ ისტორიულ ინფორმაციას. ისტორიული ინფორმაცია, აუცილებლად, არ არის აქტუალური და მოწოდებულია მხოლოდ თქვენი მითითებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ ამ საიტის შინაარსი ნებისმიერ დროს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განვაახლოთ ნებისმიერი ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა ჩვენს საიტზე ცვლილებების მონიტორინგი.

ნაწილი 4 - მომსახურების ცვლილებები და ფასები

ჩვენი პროდუქციის ფასები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოთ ან შევწყვიტოთ მომსახურება (მისი რომელიმე ნაწილი/შინაარსი) გაფრთხილების გარეშე, ნებისმიერ დროს.
ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე, ან ნებისმიერი მესამე მხარის წინაშე სამსახურის შეცვლის, ფასის შეცვლის, შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში.

ნაწილი 5 - პროდუქტები ან მომსახურება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

გარკვეული პროდუქტების ან მომსახურების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ინტერნეტით ვებსაიტის საშუალებით. განთავსებულ პროდუქტებს და მომსახურებებს შეიძლება ჰქონდეთ შეზღუდული რაოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას მხოლოდ ჩვენი დაბრუნების პოლიტიკის შესაბამისად.

You have successfully subscribed!
This email has been registered